ODLUKU o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje privremenih objekata

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 8/09,15/10. i 4/13.), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na sjednici održanoj 24.listopada  2017. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje privremenih objekata

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

            Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje (u daljnjem tekstu: Općina) za postavljanje privremenih objekata, kao i za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih manifestacija, lokacije za postavljanje privremenih objekata, zasnivanje zakupa, visina zakupnine te provođenje nadzora nad istim.

Članak 2.

Privremeni objekti iz članka 1. ove Odluke su: montažni objekt, kiosk, pokretna radnja, pokretna naprava, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand i ugostiteljska terasa (u daljnjem tekstu: privremeni objekti).
Članak 3.

Pojedini pojmovi ove odluke imaju sljedeće značenje:
1.Montažni objekt je jednoprostorna ili višeprostorna lako demontažna i prenosiva cjelina izgrađena od više konstrukcijskih dijelova koji se povezuju bez primjene građevinskih vezova i koji se povezuju na podlogu bez ubetoniravanja ili sličnog trajnog povezivanja.
2.Kiosk je prenosiva, tipizirana ili prefabricirana prostorna jedinica, tehnološki dovršeni i cjeloviti objekt, lagane konstrukcije, izrađena od ovlaštenog proizvođača u modularnom smislu. Postavljanje na terenu izvodi se suhom montažom na odgovarajuću podlogu.
Kiosk podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu (cijeli objekt).
3. Pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica, u pravilu na kotačima, predviđena za obavljanje uslužne, ugostiteljske te trgovačke djelatnosti (ambulantna prodaja).
4. Pokretna naprava je pokretna, lako prenosiva i prostorno neovisna jedinica na kojoj se vrši izrada i prodaja umjetničkih predmeta te prodaja druge vrste usluga (portreti, nakit, slike, boce i sl.)
5. Uslužna naprava je automat za cigarete, automat za sladoled, hladnjak za piće ili sladoled, vaga, peć za pečenje kestena, kokica, kukuruza, palačinki i slič- ne naprave koje moraju biti izrađene od ovlaštenog proizvođača.
6. Naprava za zabavu je uređaj ili naprava predviđena za zabavu djece i odraslih (vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i sl., drugi uređaji u sastavu zabavnog parka te šator za cirkuske zabave i druge prilike).
7. Zabavni park je prostorno definirana cjelina čije zauzeće javne površine ovisi o broju i vrsti naprava za zabavu.
8. Štand je tipiziran, lako prenosiv element predviđen za uličnu prodaju, prezentiranje proizvoda, pružanje usluga i slično.
9. Ugostiteljska terasa je dio javne površine u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora na kojoj se postavlja namještaj i oprema za pružanje ugostiteljskih usluga, kao i zaštitni te dekorativni elementi (vaze sa cvijećem, zaštitna ograda, suncobrani, tende i slično).
10.Blagdanskom, prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom razdoblju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom ili zabavnom djelatnošću.

II. UVJETI ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA

Članak 4.

Visina montažnog objekta iznosi maksimalno 3,5 m (jedna etaža), a najveća dozvoljena površina montažnog objekta iznosi 36 m2 .
Najveća dozvoljena površina kioska iznosi 12 m2 .
Najveća dozvoljena površina pokretne radnje iznosi 12 m2 .
Najveća dozvoljena površina pokretne naprave iznosi  2 m2 .
Najveća dozvoljena površina uslužne naprave iznosi  4 m2 .

Članak 5.

Postavom privremenih objekata ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena javne površine odnosno nekretnine na kojoj se privremeni objekt postavlja. Oblikovanje i vanjski izgled privremenih objekata mora biti u skladu s ambijentom lokacije i ne smije estetski narušavati okolinu.

Članak 6.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:
1. na ulaz u objekt u kojem se nalazi drugi poslovni ili stambeni prostor, osim ako je vlasnik ili korisnik takvog prostora izričito suglasan sa postavljanjem privremenog objekta,
2. na mjestima gdje bi postavljeni objekti ugrožavali održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
3. u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama osim u slučaju kada je to predviđeno projektom uređenja navedene površine,
4. na javno-prometnim površinama,
5. na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane 2 m za kretanje pješaka,
6. na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba kolnika cesta koje čine raskrižje,
7. uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 2 m od pročelja, osim ugostiteljskih terasa.

Članak 7.

Na postavljene privremene objekte ne smiju se dograđivati krovišta, nadstrešnice i slično.

Članak 8.

Ugostiteljska terasa se u pravilu postavlja u neposrednoj blizini objekta u kojem se nalazi ugostiteljski poslovni prostor, a može se postaviti u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada tekuće godine (sezonska terasa) ili tijekom cijele godine, odnosno od 1. siječnja do 31. prosinca (stalna terasa).
Opremu ugostiteljske terase čine: stol, stolica, zaštita od sunca (suncobran ili tenda), pomična ograda, vaze sa cvijećem i naprava za prodaju sladoleda (automat ili hladnjak), koja može biti pomična ili nepomična. Nepomična naprava za sladoled može se postaviti na ugostiteljskoj terasi samo uz pročelje građevine.

 

Članak 9.

Postavljanjem ugostiteljske terase na neuređenoj javnoj površini, zakupnik je dužan o svom trošku urediti terasu bez prava na povrat uloženih sredstava.

III. ZASNIVANJE ZAKUPA
Članak 10.

Odluku o davanju u zakup nekretnina za postavljanje privremenih objekata donosi Općinski načelnik na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj). Natječaj provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Kistanje prikupljanjem pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Članak 11.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u dnevnom tisku. Tekst objave iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće:
1. oznaku lokacije i površinu nekretnine koja se daje u zakup,
2. oznaku privremenog objekta koji se namjerava postaviti te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu,
3. iznos zakupnine po m2 ,
4. vrijeme trajanja zakupa,
5. vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda,
6. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj,
7. rok za podnošenje ponude na natječaj,
8. rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,
9. obvezu ponuditelja da dostavi izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra iz kojeg je vidljivo njegovo pravo obavljanja djelatnosti na lokaciji za koju se natječe,
10.obvezu zakupnika da o svom trošku ishodi lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,
11.odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke,
- je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije   
sklopio ugovor o zakupu ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
- koji ima nepodmireno dugovanje prema Općini po bilo kojem osnovu.

Tekst javnog natječaja može sadržavati i druge uvjete za sudjelovanje na natječaju.

Članak 12.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
2. presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
3. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično,
4. visinu ponuđene zakupnine,
5. ostalu dokumentaciju i podatke koje je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

Članak 13.

Natječaj će se provesti i u slučaju da u istom sudjeluje jedan ponuditelj. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

Članak 14.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je prije primljena,odnosno koja je prije zaprimljena.

Članak 15.

Jamčevina se utvrđuje u visini šest mjesečnih početnih zakupnina. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ugovor o zakupu zaključuje se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Jamčevina ponuditelja čija je ponuda bila prihvaćena uračunava se u zakupninu, a jamčevina koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 16.

Na temelju odluke Općinskog načelnika, Općina i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Ugovor o zakupu iz stavka 1. ovog članka sklapa se na rok do 5 godina, a u ime Općine potpisuje ga Općinski načelnik.

Članak 17.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a osobito sadrži:
1. naznaku ugovornih strana,
2. naznaku nekretnine i privremenog objekta koji se postavlja na lokaciji,
3. djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu uz odredbu da se djelatnost ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca,
4. rok trajanja zakupa,
5. iznos zakupnine, rok i način plaćanja,
6. otkazni rok,
7. odredbu o prestanku ugovora,
8. rok za postavljanje privremenog objekta,
9. odredbu da je zakupnik dužan nakon isteka zakupa javnu površinu dovesti u prvobitno stanje,
10.druge odredbe u svezi zasnivanja zakupa radi postavljanja privremenog objekta.

Članak 18.

Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu za nekretninu na kojoj je postavljen montažni objekt ili kiosk raspiše natječaj, raniji korisnik koji sudjeluje na natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu ako:
- udovoljava svim uvjetima natječaja,
- je uredno ispunio sve obveze iz ranijeg ugovora o zakupu i nema dugovanja prema Općini po bilo kojem osnovu,
- prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Članak 19.

Zakupnik ne smije nekretninu za koju ima zaključen ugovor o zakupu dati u podzakup ili na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
Zakupnik je dužan pridržavati se odredbi Odluke o komunalnom redu Općine Kistanje i ostale zakonske regulative koja regulira obavljanje djelatnosti radi koje je uspostavljen zakup za postavu privremenog objekta.
Članak 20.

Ugovor o zakupu prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

Članak 21.

Zakupodavac i zakupnik mogu u svako doba sporazumno raskinuti ugovor o zakupu.

Članak 22.

Zakupodavac će otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorne odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane opomene zakupodavca zakupnik:
1. ne započne koristiti nekretninu za namjene propisane ovom Odlukom i ugovorom u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora ili je prestane koristiti na vrijeme duže od 60 dana,
2. koristi zakupljenu nekretninu za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu, bez suglasnosti zakupodavca,
3. ne plati zakupninu tri (3) mjeseca uzastopno ili četiri (4) mjeseca tijekom godine,
4. ne postavi privremeni objekt sukladno ovoj Odluci i ugovoru o zakupu,
5. u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi ove Odluke i ugovora o zakupu.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu. Otkazni rok iznosi 30 dana.

Članak 23.

Iznimno od odredbe članka 10. ove Odluke, za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija te za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja tih manifestacija za postavljanje ugostiteljskih terasa i pokretnih radnji za djelatnost trgovine, može se odobriti privremena upotreba javne površine. Zahtjev za postavljanje privremenih objekata u slučajevima iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije petnaest (15) dana prije održavanja manifestacije. O zahtjevu iz stavka 2. ovog članka odlučuje Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela. Ugovor o privremenoj upotrebi javne površine sklapa se u pisanom obliku na rok do 6 mjeseci te ga u ime Općine potpisuje Općinski načelnik.

Članak 24.

Općinski načelnik može odobriti privremenu upotrebu javne površine bez naknade, a u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarnih, kulturnih i sportskih akcija te za održavanje manifestacija pod pokroviteljstvom Općine Kistanje.

IV. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA I VISINA ZAKUPNINE

Članak 25.

Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni i namjeni za koju se nekretnina daje u zakup. Javne površine i nekretnine koje se daju u zakup razvrstane su u  zone kako slijedi:
I.Kistanje i Đevrske (centar)
II.Varivode,Smrdelje,Kakanj,Ivoševci,Zečevo,Gošić,Krnjeuve,Đevrske (Nožice,Gornje Polje,
Donji Ležaići,Gornji Ležaići i Đevrske selo),
III.Nunić,Parčić,Biovičino Selo,Kolašac i Modrino Selo

Članak 26.

Visina zakupnine utvrđuje se prema namjeni za koju se nekretnina daje u zakup, a iznos zakupnine, u kunama, po m2 određuje se na sljedeći način:


Redni broj

Vrsta privremenog objekta

ZONA

Dnevno/mjesečno

1

2

3

kuna po m2

1

Montažni objekti, kiosci i pokretne radnje

10

6

4

Mjesečno

2

Stalne ugostiteljske terase (od 1. siječnja do 31. prosinca)

8

5

3

Mjesečno

Sezonske ugostiteljske terase (od 1. travnja do 31. listopada)

0,70

0,45

0,25

Dnevno

3

Pokretne i uslužne naprave te štandovi prezentacije proizvoda

5

4

2

Dnevno

4

Naprave za zabavu i zabavni park

0,50

0,40

0,20

Dnevno

5

Površine za blagdanske, prigodne ili javne manifestacije te ostale otvorene površine

1,80

1,00

0,80

DnevnoČlanak 27.

Početna zakupnina po m2 ne može biti niža od visine zakupnine određene člankom 26. ove Odluke.

IV. NADZOR
Članak 28.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar.

Članak 29.

 U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,
3. rješenjem naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela i odredbama ugovora o zakupu,
4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
5. naplatiti novčanu kaznu od počinitelja odmah na licu mjesta,
6. poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.

Članak 30.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:
1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,
2. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu,
3. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

 

V. KAZNENE ODREDBE
Članak 31.

 Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
- postavi privremeni objekt suprotno odredbama o visini i površini privremenih objekata (članak 4. Odluke)
- postavom privremenog objekta onemogućava ili bitno narušava osnovnu namjenu nekretnine ili estetski narušava okolinu (članak 5. Odluke)
- postavi privremeni objekt na nekretninu na koju se isti ne smiju postavljati (članak 6. Odluke)
- na postavljeni privremeni objekt nadogradi krovište, nadstrešnicu i slično (članak 7. Odluke)
- postavi ugostiteljsku terasu te popratnu opremu suprotno ovoj Odluci (članak 8. Odluke)
-dodijeljenu nekretninu da u podzakup ili na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi (članak 19. Odluke)
- u vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija zauzme javnu površinu bez odobrenja ili protivno ugovoru o privremenoj upotrebi javne površine (članak 23. Odluke)
- po isteku odobrenog roka ne vrati zauzetu javnu površinu u prvobitno stanje.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Postojeći ugovori o zakupu nekretnina sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti ranije donesene odluke o davanju u zakup javnih površina.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA: 944-01/17-01/2
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 24.listopada 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković