ODLUKA o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.

Na temelju članka 12, 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12), članka 15.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“,br.24/13) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10.i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 2 .sjednici od 03.kolovoza 2017.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje
za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g.

1.Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-lipanj 2017.g. u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke i ovog zapisnika .
2. Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ .

KLASA:400-05/17-01/6
URBROJ:2182/16-01-17-2
Kistanje, 03.kolovoza 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković