ODLUKA o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017.-2020.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09,15/10 I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 25.sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Akcijskog plana za provedbu Strategije integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017.-2020.g.


Članak 1.

Donosi se Akcijski plan za provedbu Studije integralnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje 2017-2020.g.izrađene od strane IQ ESCO D.O.O. Zagreb, oznaka projekta IQ ESCO 2016-010,od siječnja 2017.g.

Članak 2.

Akcijski plan iz članka 1.ove Odluke sastavni je dio i prilog ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:400-05/17-01/5
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković