ODLUKU USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016.G.

Na temelju članka 12.,108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12), članka 15.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine” br.24/2013.) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 25.sjednici od 29.ožujka 2017.godine, donosi

ODLUKU
USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2016.G.

I.

Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:021-01/17-01/14
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje, 29.ožujka 2017.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković