ODLUKA o trošenju sredstava za izvođenje radova na uređenju protupožarno puta "Pištavac"

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije " 8/09.,15/10. i 4/13).  Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 24.sjednici, održanoj dana 27.veljače    2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o trošenju sredstava za izvođenje radova na uređenju  protupožarno puta
"Pištavac"

 

Članak 1.

  1. U Proračunu Općine Kistanje  za 2017.godinu planiraju se i osiguravaju financijska sredstva u visini do 120.000,00 kuna za izvođenje radova na uređenju protupožarnog puta  "Pištavac" , koji će, pored osnovne namjene  koju ima kao protupožarni put, biti i u funkciji razvoja turizma ,sporta i rekreacije,te postojeće  povijesne i kulturne lokalitete učiniti pristupačnijim  turistima i drugim posjetiteljima.
  2. Radove iz stavka 1.ove odluke provesti po  dobivenoj pisanoj suglasnosti nadležnog ministarstva odnosno Nacionalnog parka "Krka".
  3. Za provedbu ove odluke zadužuje se općinski načelnik.
  4. Sredstva za provedbu ove odluke  moguće je osigurati i iz drugih izvora financiranja.

 
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-05/17-01/5
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 27. veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k

Marko Sladaković