ODLUKA o prihvaćanju izvještaja o uplaćenim financijskim sredstvima političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje u 2016.godini

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj  8/09,15/10,  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na  24.sjednici od 27.veljače   2017.g., donosi

 

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o uplaćenim financijskim sredstvima političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje u 2016.godini


Članak 1.

1.Odlukom o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2016.g. , planirano je 40.080,00 kuna , a ostvareno je 40.080,00 kuna , odnosno 100%.

2. Sredstva za provedbu ove Odluke u 2016.g., utrošena su kako slijedi:

Red.

Politička stranka

Broj
vijećnika /ca

Mjesečni iznos

 

Planirano mjesečno
(ukupno)

Plan za 2016.g.
(ukupno)

Izvršeno
u 2016.g.
(I-XII)
(ukupno)

Broj

žene

muški

žene

muški

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

SDSS

3

7

765,00

1.624,00

2.389,00

28.668,00

28.668,00

2

HDZ

1

2

255,00

464,00

719,00

8.628,00

8.628,00

3

HSLS

0

1

0

232,00

232,00

2.784,00

2.784,00

UKUPNO:

1.020,00

2.320,00

3.340,00

40.080,00

40.080,00


Članak 2.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/9
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače  2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković