ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

Na temelju članka  9a. Zakona o  financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine",broj 47/09,27/93 i 38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09., 15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 24.sjednici, od 27.veljače  2017.g. donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2016.godinu

 

Članak 1.

  1. Programom javnih potreba u oblasti kulture u 2016.g. planirano je 150.000,00 kuna, a isti je ostvaren u visini od 135.266,00  kuna, odnosno sa 90 %.
  1. Sredstva za provedbu Programa javnih potreba u oblasti kulture Općine Kistanje u 2015.g., utrošena su kako slijedi:

Naziv

Plan

Ostvareno

Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi

50.000,00

39.000,00

Pomoć vjerskim zajednicama

100.000,00

96.266,00

Pomoć  braniteljskim udrugama

0,00

0,00

Ukupno:

150.000,00

135.266,00

 

Članak 2.

Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave  u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-01/17-01/6
URBROJ:2182/16-01-17-1
Kistanje , 27.veljače 2017.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković