ODLUKA o nabavi višenamjenskog radnog stroja UNIMOG U900 sa kosilicom za travu i raslinje

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije " 8/09.,15/10. i 4/13).  Općinsko vijeće Općine Kistanje na svojoj 24.sjednici, održanoj dana  27.veljače    2017. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o nabavi višenamjenskog radnog stroja UNIMOG U900 sa kosilicom za travu i raslinje

 

Članak 1.

  1. U Proračunu Općine Kistanje planiraju se i osiguravaju financijska sredstva u visini do 230.000,00

kuna za kupnju  jednog rabljenog gospodarskog vozila/radnog stroja tipa UNIMOG U 900  i odgovarajuće  priključne kosilice za travu/grane i drugo raslinje , u svrhu zaštite okoliša, protupožarne zaštite,održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, protupožarnih i šumskih putova i drugo .

  1. Za provedbu ove odluke zadužuje se općinski načelnik.
  2. Sredstva za nabavu iz stavka 1.ove odluke moguće je osigurati i iz drugih izvora

financiranja, bez kreditnog i drugog zaduženja Općine Kistanje.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u  "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA:021-05/17-01/3
URBROJ: 2182/16-01-17-1
Kistanje, 27. veljače 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
P r e d s j e d n i k

Marko Sladaković