ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kistanje u 2015.god.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015), članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 8/09.,15/10,4/13 ),  Općinsko vijeće na  17.sjednici  održanoj dana 18.siječnja 2016. godine, donosi

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE U 2015. GODINI

I.UVOD

Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode civilnu zaštitu.
Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. br. 082/2015) definirano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan  
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća,
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite,
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

II. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sustav civilne zaštite na području Općine organizira se i provodi sukladno:

 • Zakonu o civilnoj zaštiti (NN 082/2015)
 • Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04 i 38/09)
 • Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, osim odredbi članaka 14., 21., 22. i 23 (NN 73/97 i 174/04)
 • Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 039/2013),te podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenih zakona.

Na temelju tih zakona i podzakonskih propisa Općina je izradila, donijela i provodila slijedeće akte iz područja civilne zaštite:

  1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kistanje (Općinsko vijeće na sjednici održanoj  30.07.2010.g.,nakon dobivenog MIŠLJENJA MUP/PU Šibensko-kninske,br.511-13-06-6370/4-2010. S.G. ,(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.11/10) .
  2. Usklađenje Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kistanje .(Elaborata  usklađenja (1) Procjene ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Kistanje, izrađen od stručnog izrađivača tvrtke ALFA ATEST .o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, Poljička cesta 32, 21000 Split iz srpnja 2014. godine sastoji se od jednog (1) uvezenog primjerka (od 86 stranica na 86 listova) s grafikom od 5 priloga , te Priloga A.Položaj i karakteristike područja Općine Kistanje (24 stranice na 24 lista ),Priloga B. Izvadak za urbaniste –zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja (11 stranica na 11 listova) i jednog CD-a s grafikom, u privitku kojega je i Suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje Šibenik,KLASA:810-03/14-03/05,URBROJ:543-16-14-5 od 24.07.2014.), za koji je Općinsko vijeće Općine Kistanje na 8.sjednici od 26.08.2015.g. donijelo Odluku o usklađenju ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 10/14).
  3. Plan zaštite od požara za Općinu Kistanje ,koji je temeljem prethodne Procjene donijelo Općinsko vijeće Općine Kistanje na 12.sjednici održanoj 30.07.2010.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/10).
  4. Odluka načelnika Općine Kistanje od 03.07.2012. ,sukladno Suglasnosti Vatrogasne

 zajednice Šibensko-kninske URBROJ:218/1-15/3-Z-25//2012.

  1. Plan zaštite i spašavanja i civilne zaštite Općine Kistanje izrađen od strane stručnog izrađivača ALFA ATEST d.o.o. Split, Općinsko vijeće Općine Kistanje na 9.sjednici, od 17.10.2014. donijelo je Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.12/14).
  2. Odluku o osnivanju motriteljsko-dojavne službe ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/15).
  3. Plan unapređenja zaštite od požara  na području Općine Kistanje za 2015.g.("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 11/15).

 

  1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih putova ,prosjeka i probijanje protupožarnih putova ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj

11/15).

  1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015., na području Općine Kistanje ("Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije",broj 11/15).
  2. Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/13).
  3. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite , od 24.07.2013.g.

 

 1.  Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite (Općinski načelnik, 12.07.2013.)

Općina je kroz proteklu godinu uredno i u zakonski propisanom opsegu financirala troškove civilne zaštite.

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

1. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08 i 44/08) određeno je da se Stožer civilne zaštite osniva u svakoj jedinici lokalne samouprave, a sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite članove Stožera imenuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.
Općinsko Vijeće je na sjednici održanoj 24. srpnja 2013.god. donijelo rješenje o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja u slijedećem sastavu:

 • Borislav Šarić, zamjenik načelnika Općine, načelnik Stožera
 • Danijela Erceg, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove, PUZS Šibensko-kninske županije, zamjenica načelnika
 • Željko Vukušić, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Šibenik, član
 • Radovan Ognjenović, zapovjednik DVD "Sveti Juraj", Kistanje, član
 • Danica Mišović, službenica u MUP/PU ŠKŽ/PP Knin, član
 • Aurelio Koen, dr. medicine u Domu zdravlja Knin, ambulanta Kistanje, član
 • Momčilo Grčić, direktor Komunalnog poduzeća "Kistanje", član

Napomena: Potrebno je donijeti  izmjenu i dopunu rješenja o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja kojim će se umjesto Danice Mišović imenovati netko drugi iz PP Knin.

Stožer civilne zaštite osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Donesen je Plan pozivanja i aktiviranja stožera civilne zaštite Općine Kistanje na temelju članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08).

1.2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

        Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Općine. Popunjavanje iste provodi se u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi zaštite i spašavanja i postrojbi za uzbunjivanje (NN 111/07), a u suradnji s Područnim uredom za civilnu zaštitu – Šibenik  te Područnim uredom za poslove obrane – Šibenik.
Postrojba civilne zaštite na području Općine osnovana je odlukom Općinskog načelnika, u skladu s usvojenom Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Kistanje. Popunjavanje i opremanje iste još nije provedeno. Nisu imenovani Povjerenici civilne zaštite po mjesnim odborima i dijelovima naselja u skladu s gore navedenom Procjenom te Pravilnikom.

2. SKLONIŠTA

Na području Općine nisu izgrađena skloništa u smislu definicije skloništa kao sredstva za kolektivnu zaštitu koja po svojoj funkcionalnosti konstrukciji i oblikovanju štiti ljude od pojedinih elementarnih nepogoda i raznovrsnih sredstava napada.
Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu ("Narodne novine", broj 2/91.) područje Općine spada u područje 4. stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja).

3.VATROGASTVO

       DVD "Sveti Juraj" Kistanje u svom sastavu od  listopada 2014. ima samo 1 profesionalca -zapovjednika, koji vrši operativno dežurstvo cijele godine, 24 sata na dan te 6 osposobljenih vatrogasaca koji nisu u radnom odnosu . U slučaju potrebe spremno je u svakom trenutku intervenirati 1 profesionalni i 6 dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni. U sezoni dežurstvo je organizirano u dvije smjene .
Vatrogasna postrojba DVD-a Kistanje raspolaže s 3 vatrogasna vozila (2 navalna vozila, 1 autocisterna).DVD "Sveti Juraj" nije dovoljno opremljeno ljudstvom kako bi efikasno provodilo protupožarnu zaštitu na području Općine Kistanje. Naime, s obzirom na veličinu Općine i broj potrebnih vatrogasaca sukladno Procjeni ugroženosti od požara koja predviđa potrebnih 20 vatrogasaca, stvarni broj vatrogasaca u sezoni je daleko ispod potrebnog minimuma i kreće se oko šest (6).
Dobrovoljno vatrogasno društvo efikasno je obavilo svoje zadatke u 2015. god. što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine.
Vatrogastvo Općine je po stručnosti, opremljenosti i osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga civilne zaštite i njen glavni nositelj na ovom području, stoga je kroz posebne proračunske stavke potrebno predvidjeti financijska sredstva za vatrogastvo za 2016. uz neophodna procijenjena uvećanja sukladno propisima, strukovnim zahtjevima i funkcionalnim potrebama. Proračunska bi sredstva, zajedno s ostalim prihodima DVD-a, trebala biti dostatna za financiranje godišnjih potreba DVD-a, uključujući i provođenje Plana motrenja i čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara.

4. UDRUGE

      Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planovima jedinica lokalne samouprave. Na području općine nema takvih udruga.

5. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

      U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
Općina Kistanje nije donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od posebnog interesa za sustav civilne zaštite sukladno članju 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 082/2015).

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br.082/2015) definirao je obavezu izrade Procjene rizika od katastrofa i  Planova civilne zaštite za područja Jedinica lokalne samouprave. Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu gore navedenog pravilnika.
Procjene ugroženosti i planovi civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave doneseni na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) ostaju na snazi do donošenja gore navedenih procjena i planova
U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu civilne zaštite i podizanju razine opće kulture ljudi o civilnoj zaštiti na području Općine, načelnik Općine, odnosno stručne službe Općine provodile su upoznavanje građana sa izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga civilne zaštite ako do istih dođe.
Građani su također upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

 
VII ZAKLJUČAK

Na temelju analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine može se zaključiti sljedeće:

 1. Stanje protupožarne zaštite ocjenjuje se zadovoljavajućim
 2. Iz analize je vidljivo da je općinskim aktima još nisu regulirani svi segmenti sustava civilne zaštite potrebni za njegovo učinkovito djelovanje
 3. Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine potrebno je utvrditi aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva s ciljem njegovog što kvalitetnijeg razvoja
KLASA:810-03/16-01/2
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 18.siječnja 2016.g.         
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković