ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 18..sjednici, od 23.ožujka 2016.godine, donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA
 socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu

Članak 1.

  1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2015.g.
  2. Utvrđuje se da je za Program iz prethodnog stavka planirano ukupno 1.073.454,00 kuna, a da je isti izvršen sa 1.033.766,80 kuna , odnosno sa 96,30 %.
  3. Program je izvršen kako slijedi:

NAZIV

PLAN

OSTVARENJE

1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

40.000,00

39.050,00

2. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000,00

23.000,00

3. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

500.000,00

487.350,00

4. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000,00

0

5. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000,00

4.000,00

6. Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama uključujući i program za djecu:    - IPA EU lokalni projekt "Kistanje-inkluzivna zajednica"

264.454,00

264.088,61

 7. Sufinanciranje programa Organizacije za građanske inicijative
iz Osijeka, Podružnica Drniš, radne jedinice "Centar za podršku
–Ljepša starost" koja na području Dalmacije  ,uključujući i područje
općine Kistanje, pruža usluge  pomoći u kući starim i nemoćnim
osobama po Rješenju (Licenciju) KLASA:UP/I-550-01/14-01/2 od
14.05.2014.g. Župana Šibensko-kninske županije i Ugovoru o
pružanju socijalnih usluga  zaključenom s Ministarstvom socijalne
politike i mladih od 14.05.2014.g.,KLASA:550-01/14-03/99.

15.000,00

 

 

 

15.000,00

8.Sufinanciranje programa javnih radova (18.000,00 kn ,dio koji sufinancira Općina Kistanje)

144.000,00

146.632,19

9.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni  programom  socijalne pomoći

70.000,00

54.646,00

SVEUKUPNO:

1.073.454,00

1.033.766,80

ISKAZ FINANCIJSKIH PRIHODA-IZVORI FINANCIRANJA

PLAN

OSTVARENJE

Općina Kistanje

187.282,10

155.962,80

Šibensko-kninska županija

500.000,00

487.350,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje- sredstva IPA EU

264.454,00

264.454,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

121.717,92

126.000,00

UKUPNO:

1.073.454,00

1.033.766,80

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 
KLASA:021-01/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.ožujka 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković