ODLUKA o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2015.g.

Na temelju članka 110. st.2. Zakona o proračunu („Narodne novine“,broj 87/08 i 136/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09 , 15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici, od 23.svibnja 2016.godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinca 2015.g.

1. Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj-prosinac 2015g. ,KLASA:400-05/16-01/2,URBROJ:2182/16-01-14-1 od 23.05.2016.g.,u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke i ovog zapisnika.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje iz prethodne točke objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ stupa na snagu prvog dana nakon objave , a dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.
3. Za primjenu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje.

KLASA:400-05/16-01/2
URBROJ:2182/16-01-16-2
Kistanje, 23.svibnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaović