ODLUKA o Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08., 136/12,15/15.), i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2016.g., donosi

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Kistanje za 2016.g.

1.Donose se Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g.KLASA:400-06/16-01/3,URBROJ:2182/16-01-16-1, od 23.svibnja 2016.g.,koje se prilažu ovoj odluci i čine sastavni dio ovog zapisnika.

2. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Kistanje za 2016.g. stupaju na snagu prvi dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji”.

KLASA:400-06/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje,23.svibnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković