ODLUKA o donošenju Prvih izmjena Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu sa projekcijom za 2017. i 2018.godinu

Na temelju članka 39.Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08,136/12) i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09,15/10,4/13) ,Općinsko vijeće Općine Kistanje na 19.sjednici od 23.svibnja 2016.g.,donos

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena Plana razvojnih programa
Općine Kistanje za 2016.godinu sa projekcijom za 2017. i 2018.godinu


1. Donose Prve izmjene plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2016.godinu sa projekcijama
za 2017. I 2018.godinu, KLASA:400-06/16-01/4, URBROJ: 2182/16-01-16-1 od 23.svibnja 2016.godine,
u tekstu koji prileži ovoj Odluci i čini sastavni dio ovog zapisnika.
2.Prve izmjene Plana razvojnih programa iz točke 1. Ove Odluke objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ i stupa na snagu prvi dan od objave.

KLASA:400-06/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje ,23.svibnja 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković