PROGRAM gradnje i uređenje objekata u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 20.sjednici od 17.kolovoza 2016.g., donijelo je

 

PROGRAM
 gradnje  i uređenje  objekata  u funkciji poticanja razvoja turizma, gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g.

 

Članak 1.

U Proračunu Općine Kistanje za 2016.g. planirana su i osigurana su sredstva za gradnju i uređenje objekata na području općine Kistanje u funkciji poticanja razvoja turizma,gospodarskog
rasta i održivog razvoja , kako slijedi:

Red.br.

NAZIV

PLANIRANO

1.

Izgradnja i uređenje objekta Eko centra- pijace/seljačke pijace na kat.čest.zem.3999/2 k.o.Kistanje, u Kistanjama.

500.000,00 kuna

2.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje objekta Eko centra-pijace/seljačke pijace .

100.000,00 kuna

3.

Izgradnja biciklističke staze na području općine Kistanje

16.960,00 kuna

 

Ukupno:

616.960,00 kuna

Izvori financiranja:
Javna ustanova Nacionalni park «Krka»,Šibenik temeljem
Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade, načinu
Isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje  naknade
zbog zaštićenih prirodnih područja («NN» br.102/15)…………………………..616.960,00 kuna

 

Članak 2.

Program gradnje i uređenja objekata u funkciji poticanja razvoja turizma,gospodarskog rasta i održivog razvoja područja općine Kistanje u 2016.g. stupa na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».

KLASA:334-01/16-01/3
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje , 17.kolovoza 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković