ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016.G.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 21.sjednici,od 29.rujna 2016.godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016.G.

I.
Donosi se Odluka o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Kistanje za razdoblje siječanj –lipanj 2016.g. koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

II.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” , a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:400-05/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-2
Kistanje , 29.rujna 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković