ZAKLJUČAK O usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća "Kistanje" d.o.o. iz Kistanja u 2015.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09,15/10 I 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 21.sjednici održanoj dana 21. rujna 2016.g. donosi

ZAKLJUČAK
O usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o.
iz Kistanja u 2015.g.

1. Usvaja se Financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2015.g., s pripadajućim financijskim izvješćima o poslovanju.
2. Utvrđuje se da je Komunalno poduzeće „Kistanje“d.o.o. iz Kistanja u 2015.g.poslovalo pozitivno, bez gubitaka.

KLASA:021-01/16-01/12
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 29.rujna 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković