ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2017.g.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09., 15/10. , 4/13.), a u vezi sa člankom 141.st.1.točkom 2.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11 , 16/12,86/12 i 126/12.,94/13,152/14), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici, od 30.studenog 2016.g., donosi

O D L U K U
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2017.g.


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje u razdoblju siječanj-srpanj 2017.godini.


Članak 2.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje koji žive u kućanstvu koje nije korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, ako radi redovitog pohađanja nastave svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do Grada Knina i to sredstvima putničkog javnog linijskog prijevoza.
Članak 3.

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se u visini od 25% iznosa cijene mjesečne učeničke karte, za odgovarajuću relaciju na kojoj učenik koristi uslugu javnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave i stručne prakse.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj 2016/2017.g.

Za ovu namjenu u 2017.g. planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna
Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Kistanje da sa prijevoznikom koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Općine Kistanje.

Članak 5.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Kistanje dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Općinu Kistanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ , a objavit će se i na oglasnoj ploči Općine Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje.

KLASA:402-07/16-01/4
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje,30.studenog 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković