ODLUKA O DONOŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 I 15/15) i članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 22.sjednici,od 30.studenog 2016.godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KISTANJE ZA 2017.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019.GODINU


I.

Donosi sePlan razvojnih programa Općine Kistanje za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. I 2019.godinu u tekstu koji se nalazi u privitku ovog zapisnika I čini njegov sastavni dio.

II.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od obvaje u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

III.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon obvaje u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a objavit će se I na internetskim stanicama Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/16-01/21
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 30.studenog 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković