DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godinu

Na temelju članka 74. i 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13.,85/15), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na  23sjednici, od 23. prosinca   2016.godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2016.godinu

 

Članak 1.

Članak 2. Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini , mijenja se i  glasi

"Članak 2.

Ovim programom utvrđuju se  sredstva za financiranje  javnih potreba i aktivnosti u  sportu na području  općine Kistanje u 2016.g. u ukupnom iznosu  od

PLANIRANO

PRVE IZMJENE

DRUGE IZMJENE

50.000,00

65.000,00

50.000,00

 

Članak 3.

Članak 6. Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini , mijenja se i  glasi :

"Članak 6.
Sredstva za realizaciju programa :


R.br.

OPIS

Planirano

I.Izmjene

II.Izmjene

1.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata

50.000,00

20.000,00

0,00

2.

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

45.000,00

45.000,00

50.000,00

 

UKUPNO:

95.000,00

65.000,00

50.000,00

Izvor financiranja: Općina Kistanje .

Članak 4.

Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2016.godini stupaju na snagu prvog dana nakon objave u  «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

KLASA:021-05/16-01/7
URBROJ:2182/16-01-16-3
Kistanje ,23.prosinca 2016.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković