ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 23.sjednici, od 23.prosinca 2016.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

  1. Prihvaća se Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću po točkama dnevnog reda za 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje ,koji materijali su objavljeni na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr , bez sugestija i prijedloga.
  2. Zaključak objaviti na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA:021-05/16-01/28
URBROJ:2182/16-01-16-1
Kistanje, 23.prosinca 2016.g.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković