ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2014.godinu

Na temelju članka 76.Zakona o športu ("Narodne novine",broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13), članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Narodne novine",broj 8/09. ,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 11.sjednici od 05. ožujka 2015.g., donosi

ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u  sportu Općine Kistanje  za 2014.godinu


Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa javnih potreba u  sportu za 2014.g.Utvrđuje se da je Program javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2014.g. planiran u visini od 60.000,00 kuna a ostvaren je u visini od 51.361,00 kuna, odnosno ostvaren je sa
85,60 %.
Članak 2.

OPIS

Plan

Izvršenje

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportskih objekata

10.000,00

1.361,00

Tekuće donacije  u novcu sportskim udrugama

50.000,00

50.000,00

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

 
KLASA:021-01/15-01/6
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje ,05. ožujka 2015.g.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković