ODLUKA o prijevozu pokojnika

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13,153/13 i 147/14 i članka 32. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.8/09.,15/10.i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje  na  11. sjednici  od  05.ožujka  2015.g., donosi

ODLUKU
o prijevozu pokojnika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kistanje .
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

Članak 2.

Prijevoz pokojnika na području Općine Kistanje  obavlja ovlašteni prijevoznik.
Ovlašteni prijevoznik na području Općine Kistanje  je tvrtka Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje .
Ovlašteni prijevoznik na području Općine Kistanje može biti i pravna osoba ili fizička osoba obrtnik uz uvjet da je registrirana za prijevoz pokojnika i da je s Općinom Kistanje sklopila ugovor o koncesiji (koncesionar).
Za obavljanje prijevoza pokojnika na području  Općine Kistanje  može se dati jedna koncesija.
Koncesija se daje na rok od 5 godina.
Članak 3.

Korisnici prijevoza pokojnika obvezni su koristiti se uslugama ovlaštenog prijevoznika kada obavljanje usluge započinje i završava na području  Općine Kistanje.

II. UVJETI DAVANJA KONCESIJE
Članak 4.

Uvjeti davanja koncesije:
_da je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
_da ima u vlasništvu ili leasingu specijalno vozilo namijenjeno prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu: pogrebno vozilo),
_da pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ne ispunjava neki od obveznih razloga isključenja utvrđenih  propisima kojima se uređuje javna nabava.

III. STRUČNO POVJERENSTVO
Članak 5.

Za provedbu postupka davanja koncesije općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju za prijevoz pokojnika (u daljnjem tekstu:Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.

Zadaće Povjerenstva su:
1. sudjelovanje u izradi analize davanja koncesija i dokumentacije za nadmetanje;
2. pregled i ocjena pristiglih ponuda;
3. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženja tih prijedloga;
4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja  Jedinstveni upravni odjel.

IV. GODIŠNJA NAKNADA ZA KONCESIJU
Članak 6.

Za koncesiju se plaća godišnja naknada  Općini Kistanje.
Iznos godišnje naknade ne može biti niži od 4.000,00 kuna.
Godišnja naknada za dobivenu koncesiju uplaćuje se na slijedeći način:
-naknadu za prvu godinu ostvarivanja koncesije koncesionar je dužan uplatiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora,
-za preostale godine trajanja koncesije, naknada se plaća najkasnije do nadnevka sklapanja ugovora u godini za koju se naknada plaća.

Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan  razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 7.

Općinsko vijeće može u slučaju odustanka odabranog najpovoljnijeg ponuditelja dati koncesiju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u istom postupku davanja koncesije.

Članak 8.

Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

V. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Članak 9.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje  općinski načelnik u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici  Općine Kistanje u skladu sa zakonom.

Članak 10.

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 11.

Javnom otvaranju ponuda s pravom sudjelovanja imaju pravo prisustvovati ponuditelji, njihovi ovlašteni predstavnici i druge ovlaštene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Članak 12.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje Povjerenstvo.
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Članak 13.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće. Općinski načelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom  gospodarstvu i Zakonom o koncesijama.
Sastavni dio ugovora o koncesiji je cjenik usluga koji ponuditelj dostavlja uz ponudu.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VI. PRESTANAK KONCESIJE
Članak 14.

Koncesija prestaje:
1. istekom roka na koji je dana;
2. smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija;
3. ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom odluke o davanju koncesije, nakon sklapanja
ugovora o koncesiji;
4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje i štetnim ili se poništava;
5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji;
6. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji:

_ako koncesionar ne plati godišnju naknadu za koncesiju u roku iz članka 6. stavaka 3. ove odluke,
_ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,
--ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku,
_ako koncesionar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja druge
radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji;
_u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesiji.

Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim putem upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu dati primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.
Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, općinski načelnik će raskinuti ugovor o koncesiji.
Koncesionar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

VII. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 15.

Ovlašteni prijevoznik obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge i dužan je u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno otpremiti, umrlu osobu. Ovlašteni prijevoznik je dužan  na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.

Ovlašteni prijevoznik je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Ovlašteni prijevoznik, odnosno njegov zaposlenik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima.

Članak 16.

Ovlašteni prijevoznik je dužan dostaviti adresu svog sjedišta i telefonski broj policiji, ovlaštenom mrtvozorniku.

Č
lanak 17.

Ako ovlašteni prijevoznik ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i važećim propisima odgovara  Općini Kistanje za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VIII. POGREBNO VOZILO
Članak 18.

Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo pogrebnim vozilom.
Pogrebno vozilo mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i biti atestirano od ovlaštenog tijela da zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika.

Pogrebno vozilo mora ispunjavati i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 19.

Pogrebno vozilo mora biti uredno obojano te prije upućivanja u promet očišćeno, dezinficirano i prozračeno, a tijekom obavljanja usluge u dijelu pogrebnog vozila u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. CJENIK PRIJEVOZA POKOJNIKA
Članak 20.

Visinu cijene i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje ovlašteni prijevoznik cjenikom usluga.
Ovlašteni prijevoznik je dužan uslugu prijevoza pokojnika naplatiti sukladno cjeniku usluga te je pri svakoj promjeni cijene usluge dužan pribaviti prethodnu suglasnost općinskom načelniku.

Općinski načelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, u suprotnome smatra se da je suglasnost dana.

Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obvezno sadrži:
- način obračuna i plaćanja prijevoza pokojnika;
- strukturu postojeće cijene prijevoza pokojnika;
- predloženu novu cijenu usluga i njezinu strukturu;
- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
- dan primjene nove cijene.

Kada općinski načelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene prijevoza pokojnika, ovlašteni prijevoznik je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

 

X. NADZOR
Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi  Jedinstveni upravni odjel putem komunalnog redarstva

XI. NOVČANE KAZNE
Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. obavlja prijevoz pokojnika bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 2. stavak 1. ove odluke);
2. se ne koristi uslugama ovlaštenog prijevoznika  Općine Kistanje kada obavljanje usluge započinje i
završava na području Općine Kistanje (članak 3. ove odluke);
3. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge (članak 15. stavak 1. ove odluke);
4. ne obavi prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom (članak 15. stavak 4. ove odluke);
5. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije pogrebno vozilo (članak 18. stavak 1. ove odluke);
6. pogrebno vozilo ne ispunjava uvjete iz članka 18. stavaka 2. i 3. ove odluke;
7. pogrebno vozilo prije upučivanja u promet ne ispunjava uvjete  određene člankom 19. ove odluke;
8. naplati uslugu prijevoza u iznosu koji nije utvrđen cjenikom usluga (članak 20. stavak 2. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.800,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti  Odluka  o načinu obavljanja pogrebnih poslova putem koncesije u Općini Kistanje  ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" 8/07).

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije".

KLASA :021-01/15-01/14
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje,05.ožujka 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković