Odluka o usvajanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2014.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br.8/09, 15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na prijedlog načelnika Općine Kistanje , na 12.sjednici, održanoj 24.travnja 2015. godine , donijelo je

O D L U K U


Članak 1.

1. Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za 2014. godinu.
2.Sastavni dio ove Odluke je Izvješće.

Članak 2.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Šibensko-kninske županije“ i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

KLASA: 021-01/15-01/16
URBROJ: 2182/16-01-15-1
Kistanje , 29.travnja 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
Predsjednik
Marko Sladaković