ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2015.G.

Na temleju članka 12,108 I 109. Zakona o proračunu (Narodne novine”,broj 87/08,136/12) ,članka 15.Pravilnika o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine”,broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,br.8/09.,15/10 . i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 14.sjednici,od 07.listopada 2015.godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2015.G.


I.

Donosi se Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj –lipanj 2015.g. koja se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov satavni dio.

II.

Ova odluka stupa objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije” I na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr.

KLASA:021-05/15-01/7
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 07.listopada 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković