PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), a u vezi sa  Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakonom o hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine"  broj 71/10.), Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 33/13., 148/13. i 92/14.), Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Akcijskim planom desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine, Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.),  i članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16..sjednici, od 14.prosinca  2015.godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2015.godinu

 

Članak 1.

U Programu socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje u 2015.g. ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.2/2015.),

 članak 2. mijenja se i glasi:

"Članak 2.

Za provođenje ovog Programa  osigurat će se sredstva u   Proračunu Općine Kistanje za 2015.godinu u ukupnom iznosu od :
PLANIRANO: 1.165.000,00 kuna.
IZMJENE:        1.073.454,00 kuna

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Članak 3.

"Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:
     

  PLAN   kn IZMJENE
1. Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima-jednokratna pomoć

20.000

40.000,00

2. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

20.000

0,00

3. Pomoć za opremu novorođenog djeteta /Program demografske obnove

30.000

30.000,00

4. Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev

540.000

500.000,00

5. Gradsko društvo Crvenog križa Knin

5.000

5.000,00

6. Tekuće donacije u novcu Hitnoj službi

5.000

5.000,00

8. Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama uključujući i program za djecu:    - IPA EU lokalni projekt "Kistanje-inkluzivna zajednica"

400.000

264.454,00

 9. Sufinanciranje programa Organizacije za građanske inicijative
iz Osijeka, Podružnica Drniš, radne jedinice "Centar za podršku
–Ljepša starost" koja na području Dalmacije  ,uključujući i područje
općine Kistanje, pruža usluge  pomoći u kući starim i nemoćnim
osobama po Rješenju (Licenciju) KLASA:UP/I-550-01/14-01/2 od
14.05.2014.g. Župana Šibensko-kninske županije i Ugovoru o
pružanju socijalnih usluga  zaključenom s Ministarstvom socijalne
politike i mladih od 14.05.2014.g.,KLASA:550-01/14-03/99.

15.000

15.000,00

 

 

 

10.Sufinanciranje programa javnih radova (18.000,00 kn ,dio koji sufinancira Općina Kistanje)

70.000

144.000,00

11.Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji nisu  obuhvaćeni
programom  socijalne pomoći

45.000

70.000,00

12.Sufinanciranje prijevoza djece obuhvaćene programom predškole
Ova stavka planirana je u posebnom programu  za predškolu.

15.000

0,00

SVEUKUPNO:

1.165.000

1.073.454,00

 

Izvori financiranja

 

 

Općina Kistanje

155.000

187.282,10

Šibensko-kninska županija

540.000

500.000,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje- sredstva IPA EU

400.000

264.454,00

Hrvatski zavod za zapošljavanje

70.000

121.717,92

UKUPNO:

1.165.000

1.073.454,00

 

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa socijalni potreba građana na području Općine Kistanje u 2015.g.,  objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninskoj županiji»,stupaju na snagu prvog dana nakon objave, a primjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

KLASA:021-05/15-01/8
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje , 14.prosinca 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković