DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.godini

>Na temelju članka 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 14//14 i 36/15), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br.8/09.,15/10,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 10.sjednici od 14.prosinca 2015.g., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
 gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  i komunalnih vodnih građevina
  u 2015.godini

Članak 1.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2015.g. mijenja ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",br.2/15. i 11/15), u članku 2.mijenja se i glasi:

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, staze,nerazvrstane ceste,javnu rasvjetu, odvodnju oborinskih voda

R.br.

Naziv investicije

Opis

PLAN

I. izmjene

II.izmjene

1.

Izgradnja i uređenje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1"-II.faza,
jugozapadno područje naselja, bez ulica Gospe Letničke I Gojka Šuška-dovršetak izgradnje.

Izgradnja i uređenje cca 1.000 metara ulica sa izvedbom nogostupa na obje strane ulica sa asfaltiranjem kolovoza i nogostupa ,prema glavnom projektu tvrtke GIN COMPANY d.o.o. iz Zadra i izdanoj potvrdi glavnog projekta, i to:

 

 

1.000.000,00

 

 

 

1.000.000,00

 

 

 

701.608,97

a)Ulica M.Marulića-dovršetak radova  započetih 2014.g.
(111.763,00  kn ,doprinos Općine Kistanje)

 

 

 

111.763,00

a)Ulica Glama,L=269,08
(sa nogostupima)
(350.000,00 kn,doprinos MRRFEU)

 

 

 

589.845,97

2.

Modernizacija ulice Hrvatskih branitelja-dionica Državne ceste D59 kroz Kistanje.

Izvođenje zemljanih,
betonskih I asfalterskih radova na modernizaciji cca 750 m kolovoza sa izgradnjom nogostupa na obje strane ulice

 

300.000,00

 

300.000,00

 

 

0

3.

 

 

 

 

Modernizacija nerazvrstanih cesta

 

 

 

 

Šubićeva(zaobilaznica),Vujasinovići/Korolije,Macure,Traživuci,Đevrske).

 

350.000,00

 

350.000,00

 

0

Modernizacija seoskih nerazvrstanih cesta ,dionice: a)ŽC 6053-Matijevići-Đilasi  (Naselje Kolašac) ,L=1.200m
b)Stjelje-Zorice (naselje Nunić/ukupno 700m.
(443.000,00 kn ,doprinos MRRFEU)
ZC6062 – Ljune,L=1.017m
(100% Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje)

 

0

 

 

0

 

0

 

 

0

 

602.906,19

 

 

325.400,00

LC-Manojlović
(Dubravari),L=545 m
(100% Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje)

0

0

182.100,00

4.

Modernizacija ulice Nikole Tesle u Kistanjama.

Izvođenje zemljanih,betonskih a asfalterskih radova na modernizaciji cca 700 m kolovoza I izgradnja nogostupa na jednoj strain ulice.

 

100.000,00

 

100.000,00

 

114.000,00

5.

Uređenje lokve Lalića
-prva faza

Izvođenje zemljanih,zidarskih i betonskih radova na izvedbi zida lokve lalića u Kistanjama.

 

65.000,00

 

65.000,00

 

0

6.

Sanacija precrpnice kanalizacije u novom naselju "Kistanje 1",Kistanje

Demontaža  neispravnih ,nabava i montaža novih pumpi ,ventila itd. U precrpnici kanalizacije.

0

0

40.000,00

7.

Izgradnja vodovoda  za manastir "Krka" Kistanje.

Glavni project izgradnje vodovoda Kistanje-Manastir "Krka".

 

50.000,00

 

50.000,00

0

8.

Sanacija i izgradnja vodovodne mreže -Reljići

Izvođenje radova ,nabava opreme i materijala i montaža.

 

250.000,00

 

250.000,00

0

9.

Uređenje kampa za odmorište-"Krka" u Kistanjama.

Izvođenje zemljanih, betonskih i asfalterskih radova na uređenju autokampa-I.faza.

 

300.000,00

 

300.000,00

0

Ukupno:

2.415.000,00

2.415.000,00

1.966.015,10
Izvori financiranja: PLAN I.IZMJENE II.IZMJENE
1.Proračun Općine Kistanje 615.000,00kn    615.000,00kn    553.515,16kn
2.Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 1.350.000,00kn  1.350.000,0 kn  793.000,00kn
3.Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik 150.000,00kn 150.000,00kn 0
4.Ministarstvo turizma 300.000,00kn  300.000,00kn  0
5.Nacionalni park "Krka" 0 0 112.000,00kn
6.Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 0 0 507.500,00kn
Ukupno: 2.415.000,00 2.415.000,00 1.966.015,10kn


A) 3.Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada i pročišćavanje  fekalne kanalizacije

R.
BR.

Naziv investicije

Opis

PLAN

PRVE IZMJENE

DRUGE IZMJENE

1.

Reciklažno dvorište

Čišćenje terena i drugo

50.000,00

00,00

0,00

2.

Reciklažno dvorište

Projektna dokumentacija
-Idejni project

150.000,00

150.000,00

24.000,00

3.

Pročistač otpadnih voda

Izgradnja-I.faza

1.000.000,00

0,00

0

Ukupno:

1.200.000,00

150.000,00

24.000,00

 

Izvori financiranja: PLAN I.IZMJENE II.IZMJENE
1.Općina Kistanje 50.000,00kn 50.000,00kn 24.000,00kn
2.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.150.000,00 kuna 150.000,00kn  0 ,00 kn
Ukupno: 1.200.000,00 kuna  200.000,00 kuna  24.000,00 kn

 

 A) 4. Program gradnje građevina za pročišćavanje  fekalne kanalizacije

R.br.

Naziv investicije

Opis

PLAN

PRVE
IZMJENE

DRUGE IZMJENE

1.

Pročistač otpadnih voda

Izgradnja-I.faza

1.000.000,00

1.000.000,00

0

Ukupno:

1.000.000,00

1.000.000,00

0

 

Izvori financiranja: PLAN I.IZMJENE II.IZMJENE
1.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn 0 ,00 kn
Ukupno: 1.000.000,00 kn 1.000.000,00 kn 24.000,00 kn

 

Članak 2.

Ostale odredbe Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ,komunalnih vodnih građevina sa Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015.g., ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g. stupaju na snagu prvi dan od objave  u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01.siječnja 2015.godine.

KLASA:363-01/15-01/2
URBROJ:2182/16-01-15-3
Kistanje ,14.prosinca 2015.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković