ODLUKA o donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Kistanje za 2015.g. sa projekcijama proračuna za 2016. i 2017.godinu

Na temelju članka 7.st.3. I članka 39.st.2.Zakona o proračunu (“Narodne novine”,broj 87/08. i 15/15) i čl.32.Statuta Općine Kistanje (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj 8/09.,15/10. i 4/13),Općinsko vijeće Općine Kistanje na 16.sjednici od 14.prosinca 2015.godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Kistanje za 2015.g.
sa projekcijama proračuna za 2016. i 2017.godinu


1.Donose se Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2015.g. sa projekcijama proračuna za 2016. i 2017.godinu koje priliježu ovoj odluci i čine sastavni dio ovog zapisnika.
2.Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2015.g. sa projekcijama za 2016. i 2017.g. stupaju na snagu prvi dan od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ , a primjenjuju se od 01.siječnja 2015.g. do 31.prosinca 2015.godine.
Općinsko vijeće Općine Kistanje
Predsjednik
Marko Sladaković
KLASA:021-01/15-01/27
URBROJ:2182/16-01-15-1
Kistanje, 14-prosinca 2015.g.