Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju SREDNJA STRUČNA SPREMA/GIMNAZIJA/UPRAVNA/EKONOMSKA (M/Ž), za radno mjesto referent za komunalne poslove, komunalni redar, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 08.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Milica Tomasović, sa završenom srednjom stručnom spremom/Jezična gimnazija/ iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju STRUČNI PRVOSTUIPNIK EKONOMIJE (M/Ž) (baccalaurea), za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 12.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Klementina Zimaj, stručna prvostupnica ekonomije iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2013.g., od 04.ožujka 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseca za provedbu programa «Čišćenje ,održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta , protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje.
Opširnije...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („narodne novine" br.125/11) i članka 3.st.1.t.6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/2012.), načelnik Općine Kistanje, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. Predmet natječaja i adresa objekta: Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje, na objektu „ex Osnovna škola Varivode", kat.čest.531/25 k.o.Smrdelje na adresi Varivode bb, 22305 Kistanje, koji objekt je direktno povezana na prometnicu koja prolazi kroz mjesto Varivode, između Đevrsaka i Smrdelja.
Opširnije...

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Kistanje, podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:
Opširnije...

Obavijest

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 06.03.2013.g. s početkom u 12:00 sati.
Predlo ženi dnevni red:

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kistanje
2.Zaključak o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanja za 2012.g.i donošenju Smjernica sustava zaštite i spašavanja za 2013.g.
3.Odluka o učlanjivanju Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije
4.Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava za rad političkih stranaka članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.g.
5.Izvješće načelnika Općine Kistanje za razdoblje VII-XII 2012.g.
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu oglasa za prijam radnika za provedbu projekta «Pomoć u kući
starim i nemoćnim osobama na području Općine Kistanje» kroz program
javnih radova u 2013.g.

POZIVA NA INTERVJU

Kandidate koji su se prijavili na oglas o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe programa javnih radova za provedbu projekta «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama na području Općine Kistanje» i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesto referenta za komunalne poslove i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

KOMUNALNO PODUZEĆE «KISTANJE» D.O.O. KISTANJE,
Komisija za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – EKONOMIST, ADMINISTRATOR (m/ž) i to:
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu i to:
Opširnije...