RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na temelju članka 32. i članka 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 92/10. i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na području općine Civljane određuju se sljedeća biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1 u zgradi općine Civljane, Civljane, a koje obuhvaća birače s prebivalištem u Civljanima.

2. Biračko mjesto broj 2 u obiteljskoj kući Save Četnika, Cetina, a koje obuhvaća birače sa prebivalištem u Cetini, čija prezimena počinju sa slovom A do P.

3. Biračko mjesto broj 3 u obiteljskoj kući Milana Kneževića, Cetina, a koje obuhvaća birače s prebivalištem u Cetini, čija prezimena počinju sa slovima R do Ž.
Predsjednik
Sanibor Vuletin