JAVNI POZIV za davanje u zakup i na korištenje javne površine u svrhu postavljanja pokretnih naprava (Kiosk, montažni objekti) na području Općine Kistanje za 2020. g.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv
Grafička skica lokacije
OBRAZAC - Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Općini Kistanje
OBRAZAC - Zahtjev za davanje u zakup i korištenje javne površine u vlasništvu Općine Kistanje

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup i korištenje javne površine k.č.244,k.o.Kistanje