Poziv za dostavu ponude – Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (dio NC 27, dio NC 482, dio NC 483, dio NC 484) na području Općine Kistanje

Općina Kistanje sukladno čl. 12. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1 od 10. studenog 2018.g., objavljuje ovaj Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da dostave svoje ponude.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
PONUDBENI TROŠKOVNIK